KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Martı İleri Teknoloji A.Ş. ("Martı” veya "Şirket”) kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktadır. Martı, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından kişisel verileri işlenen kişilere ("İlgili Kişi”) karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) kapsamında "veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda Martı, KVKK'nın öngördüğü ilkeler ışığında kişisel verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, İlgili Kişilerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda büyük bir özenle hareket etmektedir.

 

İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak Martı tarafından geliştirilen mobil uygulamayı ("Uygulama”) müşteri/kullanıcı olarak kullanımınız kapsamında ("Kullanıcı”) hukuka uygun olarak işleneceğini ve muhafaza edileceğini tarafınıza bildirmek ve KVKK uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 

 

Aydınlatma Metninin Kapsam ve Amacı

 

İşbu Aydınlatma Metni; kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, Kullanıcı olarak Uygulamayı kullanmanız halinde hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; söz konusu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını; kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktırılabileceğini; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi hallerini; İlgili Kişilerin kişisel verileri üzerindeki hakları ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır.   

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Aşağıda belirtilen toplanma yöntemleri vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 166213-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0612137376300001 Mersis numaralı Maslak Mah. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi Sitesi No: 237 İç Kapı No:5 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi'dir. 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz 

Kimlik 

Ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası, uyruk, ehliyet sicil numarası 

İletişim

Telefon numarası, e-posta adresi

Finans

Hukuki İşlem

Pazarlama

IBAN numarası, Martı cüzdan bakiyesi, borç tutarı, fatura no, ödeme ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler

Adli makamlarla yapılan yazışmalar, dava dosyasında yer alan bilgiler

Konum bazlı kampanya verileri, kullanım bazlı kampanya verileri

Müşteri İşlem

üye olma tarihi, müşteri ID, şikâyet ve öneri kayıtları, Martı yolculuk detayları, Martı kullanım detayları, çağrı merkezi kayıtları

İşlem Güvenliği

IP adresi, cihaz ID, Kullanıcı işlem kayıtları, trafik verileri, uygulama kullanım bilgileri, cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, donanım modeli

Lokasyon

Hizmetin ifası sırasında elde edilecek GPS verisi

Görsel İşitsel Kayıt

Fotoğraf

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri 

 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz Martı tarafından Uygulama ve e-posta kanalları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, Kanun'un 5. maddesi uyarınca

Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Aktarıldığı 3. Kişiler

Martı, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarmaktadır. 

Martı, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek amacıyla yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara aktarır. 

Ayrıca, Şirketimiz taahhüt ettiği hizmetleri sağlayabilmek, faaliyetleri yürütebilmek, Kullanıcıların güvenliğini ve memnuniyetini sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek adına kişisel verilerinizi iş ortakları ve tedarikçilerine aktarmaktadır. 

 

Açık rızanızın olması halinde, Şirketimiz, siz kullanıcılara yönelik bireysel kampanyaların oluşturulması, iş ortaklarımız tarafından özel fırsatların sunulması, hedef kitle belirlenmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Uygulama'nın kişiselleştirilmesi, doğrudan ve kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla konum bazlı kampanya verileriniz, kullanım bazlı kampanya verileriniz ile müşteri ID, cep telefonu numarası, cinsiyet, yaş, üye olma tarihi, ve Martı kullanım detaylarına ilişkin verilerinizi iş ortaklarına aktarmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi aktarıma konu kişisel veriler, Martı ve aktarımın gerçekleştirildiği üçüncü kişiler tarafından tüm gerekli güvenlik önlemleri ve teknik tedbirler alınarak aktarılmakta ve muhafaza edilmektedir. Buna ek olarak, kişisel verileriniz, Martı'nın veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aktardığı üçüncü kişiler ile akdedilen veri işleme sözleşmeleri ile de hukuki olarak korunmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi 

 

Yukarıda açıklanan amaç ve vasıtalar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz Martı tarafından KVKK'ya uygun olarak, özenle ve gizlilik içinde işlenecektir. Kişisel verileriniz, şirketimizin o veriyi işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar işlenmekte, daha sonra anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin işlendiği süre boyunca sadece şirketimiz içinde yetkilendirilmiş kişiler, işin gerekliliğine uygun olmak kaydıyla kişisel verilerinize erişebilecektir. 

öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK'nın ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri, "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

Bu Aydınlatma Metni'ne dair herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya isteğiniz varsa lütfen başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte " Maslak Mah. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi Sitesi No: 237 İç Kapı No:5 Sarıyer/İstanbul " adresine ıslak imzalı olarak; ya da destek@marti.tech adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Martı'ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.